sosiologia

Sosiologia 1. numero 2001

38. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Risto Heiskala & Eeva Luhtakallio:
Hyvää sosiologiaa 1

Artikkelit

Erik Allardt:
Perspektiv och perspektivförskjutningar inom nordisk sociologi, 4
Marja Suoninen:
Mikrohistoria vastauksena historiallisen sosiologian dilemmaan,14

Westermarck-seura juhlaseminaari

Pekka Sulkunen:
Sosiologian käänteet, 27
Jari Aro:
Retoriikka, refleksiivisyys ja sosiologia, 31
Risto Heiskala:
Kulttuurinen konstruktionismi ja yhteiskunnalliset pakot, 35
Elina Haavio-Mannila:
Naisten näkyvyys ja näkymättömyys sosiologian alkutaipaleella, 42
Kirsti Lempiäinen:
Sosiologian sukupuoliset jaot, 47
Risto Alapuro:
Missä ovat toimijat?, 51
Raimo Blom:
Transitio, metodit ja kapitalismiteoria, 57

Keskustelua

Turo-Kimmo Lehtonen:
Vastine Toivoselle, 62

Kirjat

Mari-Anna Berg:
Ravitsemussuosituksiin liittyvien ruokatottumusten alue-erot ja niiden muutokset Suomessa (Sakari Karvonen), 64
Tapio Aittola (toim.):
Kasvatussosiologian teoreetikoita: Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun (Osmo Kivinen), 66
Matti Vuorensyrjä & Reijo Savolainen (toim.):
Tieto ja tietoyhteiskunta (Pasi Pyöriä), 67
Päivi Eriksson & Marja Vehviläinen (toim.):
Tietoyhteiskunta seisakkeella. Teknologia, strategiat ja paikalliset tulkinnat
Karl-Erik Michelsen:
Viides sääty. Insinöörit suomalaisessa yhteiskunnassa (Mika Pantzar), 360
Clive Seale:
The Quality of Qualitative Research (Ilkka Arminen), 69
Neil J. Smelser & Richard Swedberg (1994) (Ed.):
The Handbook of Economic Sociology (Jari Kaivo-oja), 71
Peter Beilharz:
Zygmunt Bauman. Dialectic of Modernity (Teemu Taira), 73
Dennis Smith:
Zygmunt Bauman. Prophet of Postmodernity (Teemu Taira), 73

Tiedoksi

Sosiologipäivät 2001: Arjen kuvat, sosiologian sanat, 76

Current Contents & English Summaries 79