sosiologia

Sosiologia 2. numero 2000

37. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Elina Oinas:
Kroppssociologins uppkomst - hur skapas en sociologisk subdisciplin?, 97
Esa Konttinen & Jukka Peltokoski:
Ympäristöprotestin neljännen aallon sielunmaisema, 111-129.
Heikki Lehtonen:
Voiko suomalainen hyvinvointivaltiomalli muuttua?,130

Keskustelua

Pentti Määttä:
Korkeakoulutukseen osallistumisesta ja osallistumattomuudesta, 142
Jussi Tolvi:
Rationaalisista odotuksista, 145
Timo Toivonen:
Kommentti "Rationaalisista odotuksista"-kirjoitukseen, 146
Pertti Töttö:
Kuvitteellisesta perusjoukosta, 148
Pertti Alasuutari:
Hypoteettisesta universumista ja tilastollisista yhteyksistä johtolankoina, 151
Pentti Moilanen & Pekka Räihä:
Miksi-kysymykset laadullisessa tutkimuksessa - kommentteja Pertti Tötölle, 154
Pertti Töttö:
Kirjoittamisella on siis syynsä, 157
Sami Borg:
Tietoarkisto luo uutta toimintakulttuuria, 158

Kirjat

Soile Veijola:
Liikkuvat subjektit, paikallinen tieto. Tutkimuksia urheilusta, turismista ja sosiologiasta (Marja-Liisa Honkasalo), 161
Jussi Vähämäki:
Elämä teoriassa (Kai Eriksson), 163
Antti Eskola:
Uskon tunnustelua (Erik Allardt), 166
Markku Kivinen:
Sosiologia ja Venäjä (Mikko Lagerspetz), 168
Katherine Jensen & Audie Blevins:
The Last Gamble. Betting on the Future in Four Rocky Mountain Mining Towns (Pauliina Raento), 170
Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen:
Diskurssianalyysi liikkeessä (Jukka Törrönen), 172
Matti Peltonen:
Mikrohistoriasta (Marja Suoninen), 175
Georges Bataille:
Noidan oppipoika. Kirjoituksia 1920-luvulta 1950-luvulle (Rita Dahl), 178

Tiedoksi

Sosiologipäivät 2000: yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 181

Current Contents & English Summaries, 207