sosiologia

Sosiologia 1-4/1995

Artikkelit ja katsaukset

Ahola, Sakari & Nurmi, Jouni: Ammattikorkeakouluun vai yliopistoon. 4, 273-282.

Alasuutari, Pertti: Kulttuurintutkimus konstruktiona. 3, 169-178s.

Aro, Jari: Järjen auktoriteetti ja tieteen intohimo. 2, 81-89.

Blomberg, Helena & Kroll, Christian: Välfärdsvärderingar i olika generationer - från kollektivism mot en ökad individualism? 2, 106-121.

Cantell, Timo: Kulttuurinen murros ja eläminen epävarmuudessa - "Total Balalaika Show”. 3, 191-199.

Ilmonen, Kaj: Agentti, yksilöllistyminen ja moraali. 1, 26-37.

Kivinen, Osmo & Rinne, Risto: Koulutuserojen pysyvyys. 2, 90-105.

Koskijoki, Maria: Keräilijän muotokuva. 3, 179-190.

Lehtonen, Heikki: Tarpeesta sosiaalipoliittiseen tarpeeseen. 4, 285-291.

Noro, Arto: Uudemman kulutussosiologian mallit ja figuurit. 1, 1-11.

Notkola, Veijo & Nieminen, Mauri: Syntyvyyden pieneneminen Kiinassa ja Kiinan perhesuunnitteluohjelmat. 1, 38-48.

Pöntinen, Seppo: Vuoron vaihtuessa. (Pääkirjoitus). 4, 249-252.

Piispa, Matti: Hyödyllinen turhuus? Tupakointitilanteista ja niiden merkityksistä. 4, 263-272. Rahkonen, Keijo: Maku taisteluna: Bourdieu ja Nietzsche. 1, 12-25.

Ruonavaara, Hannu: Teoria ja historia - keskustelua historiallisen sosiologian dilemmasta. 4, 253-262.

Virtanen, Petri: Bourdieulainen maksiimi sosiologian refleksiivisyydestä. 3 ,200-212.

Keskustelua

Antikainen, Ari: Korkeakouluopiskelijoiden sosiaalinen tausta. 1, 49-50.

Autio, Veli Matti: Kuka luottaa tilasto-ohjelmistoihin? 3, 216.

Moilanen, Timo: Tekniikkauskosta epäilykseen - tietokoneen roolista kvalitatiivisen aineiston analyysissa. 2, 130-132.

Mäki, Asko: Eikö työttömyys enää kiinnosta? 2, 128-129.

Määttä, Pentti: Sosiaalisen taustan mukaisista eroista korkeakoulutukseen osallistumisessa. 2, 124-127.

Roponen, Seppo: FAST VideoMAchine: tekninen ratkaisu kuvallisen aineiston analyysiin? 3, 213-215.

Sulkunen, Pekka: Sosiologia edistyksen puolesta? 2, 122-124.

Tammi, Tuukka: Tutkijakurssi institutionaalisesta vuorovaikutuksesta. 4, 292-293.

Kirjoja

Aaltola, Juhani & Suortamo, Markku: Yliopisto-opetus (Jari Eskola). 4, 310-311.

Ahtiainen, Pekka, Räty, Teuvo, Strömberg, Johan & Tervonen, Jukka (toim.): Sosiologia, historia ja Suomi (Kirsti Suolinna). 1, 69-71.

Alestalo, Matti, Allardt, Erik, Rychard, Andrzej & Wesolowski, Wlodzimierz (toim.): The Transformation of Europe (Katri Hellsten). 3, 236-238.

Alkula, Tapani, Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät (Timo Toivonen). 2, 140-142.

Appelbaum, Eileen & Batt, Rosemary: The American Workplace (Antti Kasvio). 1, 66-67.

Boden, Deirdre: Business of Talk (Milla Kajanne). 3, 226-227.

Certeau, Michel de: L'invention du quotidien 1,Michel de Certeau & Luce Glard & Pierre Mayol: L'invention du quotidien 2 (Turo-Kimmo Lehtonen). 1, 63-65.

Coulon, Alan: Ethnomethodology (Ilkka Arminen). 4, 299-300.

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (eds.): Handbook of Qualitative Research (Eeva Pyörälä).4, 305-306.

Eloranta, Eero, Ranta, Jukka, Ollus, Martin & Suvanto, Pertti (toim.): Uusi teollinen Suomi (Tuomo Alasoini). 1, 73-74.

Eräsaari Leena: Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä (Tarja Tolonen). 4, 296-297.

Falk, Pasi: The Consuming Body (Pertti Alasuutari). 1, 51-52.

Goodin, Robert E.: Green Political Theory (Juho Saari). 3, 227-228.

Haavio-Mannila, Elina, Hoikkala, Tommi, Peltonen, Eeva & Viikko, Anni (toim.): Kerro vain totuus (Juha Suoranta). 3, 238-239.

Heiskala, Risto (toim.): Sosiologisen teorian nykysuuntauksia (Ilkka Arminen). 2, 143-145.

Helo, Tuomo & Uusitalo, Roope: Kannattaako korkeakoulutus? (Seppo Raiski). 4, 307-310.

Häggman, Kai: Perheen vuosisata (Ilpo Helén). 3, 225-226.

Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero: Diskurssianalyysin aakkoset (Tommi Hoikkala). 1, 65-66.

Jyrkämä, Jyrki: "Rauhaisasti alas illan lepoon”? Tutkimus vanhenemisen sosiaalisuudesta neljässä paikallisyhteisössä (Antti Karisto). 4, 294-295.

Kasvio, Antti: Uusi työn yhteiskunta (Heikki Leimu). 2, 135-137.

Kenney, Martin & Florida, Richard: Beyond massproduction (Tuomo Alasoini). 2, 142-143.

Kivinen, Osmo (toim.): Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä (Seppo Raiski). 4, 307-310.

Kivivuori, Janne: Ymmärtää ja rangaista (Juha Kääriäinen). 2, 133-134.

Kusch, Martin: Tiedon kentät ja kerrostumat (Sari Husa). 2, 137-138.

LeGrand, Julian: Equity and Choice: An Essay in Economics and Applied Philosophy (Juho Saari). 1, 58-60.

Lehtinen, Ari & Rannikko, Pertti (toim.): PasilastaVuotokselle (Vesa-Matti Lahti). 2, 147-148.

Lehtonen, Jukka: Seksuaalivähemmistöt koulussa (Kari Huotari). 3, 228-230.

Liebkind, Karmela (toim.): Maahanmuuttajat. Kulttuurien kohtaaminen Suomessa (Outi Laari). 1, 71-73.

Mannila, Simo: Työhistoria ja syrjäytyminen (Kari Vähätalo). 1, 52-54.

Massa, Ilmo: Pohjoinen luonnonvalloitus (Sanna Aaltonen). 3, 218-220.

Mernissi, Fatima: The Veil and the Male Elite (Risto Mikkonen). 2, 139-140.

Moilanen, Timo & Roponen, Seppo: Kvalitatiivisen aineiston analyysi ATLAS/ti-ohjelman avulla (Jari Eskola). 1, 67-69.

Niiranen, Vuokko: Sosiaalitoimen moniulotteinen johtajuus (Marketta Rajavaara). 1, 55-57.

Nisula, Tapio (toim.): Näköaloja kulttuureihin (Karen Armstrong). 3, 235-236.

Nyyssölä, Kari: Nuoret ja työmarkkinoiden joustavuus (Jouko Nätti). 1, 54-55.

Pohjola, Anneli: Elämän valttikortit (Erja Saurama). 3, 220-221.

Psathas, George: Conversation Analysis (Ilkka Arminen). 4, 299.

Roos, J.P. & Peltonen, Eeva (toim.): Miehen elämää (Arto Tiihonen). 2, 145-147.

Salecl, Renata: The Spoils of Freedom (Jukka Laari). 4, 301-303.

Schnaiherg, Allan & Gould, Kenneth A.: Enviroment and Society (Pekka Jokinen). 3, 233-235.

Sihto, Matti: Aktiivinen työvoimapolitiikka (Heikki Lehtonen). 1, 57-58.

Siltala, Juha: Miehen kunnia (Matti Kortteinen).3, 230-232.

Simoila, Riitta: Terveydenhoitajan työn kehitys, ristiriidat ja työorientaatiot (Petri Virtanen). 3, 223-225.

Simonen, Leila: Kiltin tytön kapina (Ilka Kangas). 4, 300-301.

Sipilä, Jorma & Tiihonen, Arto (toim.): Miestä rakennetaan Maskuliinisuuksia puretaan (J.P. Roos). 2, 150-151.

Solkinen, Väino: Isänmaan rakentajat, rakennusmestarit kertovat. (Toim. Juha Nirkko) (Antti Saloniemi). 4, 306-307.

Strandell, Harriet: Sociala möteplatser för barn (Pirkko Nuolijärvi). 3, 217-218.

Sumner, Colin: The Sociology of Deviance. An Obituary (Tapio Kuure). 4, 297-299.

Teivainen, Teivo: Valtioiden kurinalaistaminen globalisoituvassa maailmassa (Jussi Pakkasvirta). 1,60-61.

Uusi aika. Kirjoituksia nykykulttuurista. Kirjoittaneet ja toimittaneet Nykykulttuurin tutkimusyksikön tutkijat (Pasi Mäenpää). 2, 149-150.

Virtapohja, Kalle: "Den glider in" (Jari Eskola). 3, 232-233.

Wager, Maaret: Constructions of Femininity in Academie Women (Suvi Ronkainen). 3, 221-223.

Watson, Tony J.: In Search of Management (Tuomo Peltola). 1, 61-63.

Wiberg, Matti (toim.): Aktiivitutkijoiden näkökulmia (Seppo Raiski). 4, 307-310.

Zizek, Slavoj: Metastases of Enjoyment (Jukka Laari). 4, 301-303.

Zizek, Slavoj (ed.): Mapping Ideology (Jukka Laari). 4, 304.

Tiedoksi

Environment & Society Symposium. 2, 165.

Euroopan maaseutusosiologian kongressi 1995. 1, 75.

Kulttuurin tutkimuksen verkoston toinen kesäkoulu. 1, 75-76.

Oikaisu "Sosiaalitieteiden opinnäytetyöt 1994" -luetteloon. 4, 315.

Sosiologia-lehden uudet päätoimittajat ja toimitussihteeri. 4, 312.

Sosiaalitieteiden opinnäytetyöt 1994. 3, 240-244.

Sosiologipäivät 1995. 2, 152-164.

Sosiologipäivät 1996. 4, 312-314.

Suomen sosiaalipsykologit ry. 3, 245.

Tutkijakurssi "Research on institutional interaction". 1, 76.

10th World Congress of the Internationai Association for the Scientific Study of Intellectual Disability. 3, 245.