sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1981

18. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Artikkelit

Notkola, Veijo: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ja siihen vaikuttavat tekijät Suomessa 1970-luvulla 89-102

Julkunen, Raija: Näkökohtia työelämän tutkimuksesta 103-113

Aitta, Ulla: Työstä poissaoloihin kohdistunut tutkimus Suomessa 114-123

Holmila, Marja ja Kirsti Määttänen: Suomalaisen miehen viinaisia suhteita 124-133

Sulkunen, Pekka: Kapitalismiteoria, tutkimuskohde ja tiedonintressi 134-143

Katsauksia

Honko, Lauri: Yhteisöparadigman luoja 144-148

Antikainen, Ari: Mitä on kasvatussosiologia? 149-156

Keskustelua

Alestalo, Matti ja Hannu Uusitalo: Vastine Timo Toivoselle 157

Rannikko, Pertti: Muuttoliiketutkimuksen lähestymistavoista 157-158.

Melkas, Jussi: Elämän tutkimisesta J. P. Roosille 158-159

Sosiologien tärkeät lehdet

Kirjoja

Mehtonen, Lauri: Arkikokemus ja totuus yhteiskuntatieteissä (Winch, Peter: Yhteiskuntatieteet ja filosofia)

Falk, Pasi: Saanko luvan? Kyllä - ei - ei osaa sanoa? 165-166 (Haavio-Mannila, Elina ja Raija Snicker: Päivätanssit)

Koskinen, Tarmo: Alkoholitutkimus ei alkoholisoidu 166-167 (Sulkunen Pekka: Alkoholin kulutus ja elinolojen muutos toisen maailmansodan jälkeen)

Lehtonen, Heikki: Sosiaaliteknologian kritiikkiä 168-169 (Hartikainen Hannu: Makrotason sosiaali-indikaattorimalleista - case-tutkimus tieteidenvälisyydestä Joensuun korkeakoulu Historian maantieteen ja muiden aluetieteiden osaston julkaisuja n:o 21 1980. Hartikainen Hannu: Työelämän sosiaali-indikaattorit ja sovellettu sosiaalitiede - case-tutkimus sosiaaliteknologiasta Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen tutk. 40 1980)

Strandell, Harriet: Den sexualiserade kvinnan 169-171 (Nordseth, Rakel: Kvinneinterior. Arbejdspapirer fra NSU nr.6,1980)

Uusitalo, Liisa: Tarpeentyydytyksen rajoja 171-172(Hirsch, Fred: Social Limits to Growth)

Eräsaari, Risto:Saksan malli 172-174(Hirsch, Joachim: Der Sicherheitsstaat. Das Modell Deutschland, seine Krisen und die neuen sozialen Bewegungen)

Tiedoksi

Sosiologipäivät 1981 Oulussa

Risto Eräsaari: Uusi lehti - Critical Social Policy

Olli Perheentupa: Suomen ja NL:n välinen TT-komitea tiedottaa

Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian pso gradu- sivulaudatur- ja lisensiaattitutkielmista

English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society